متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو

شماره های تماس مطب :‌ ۴۴۴۶۳۵۰۱ -  ۸۸۸۷۳۰۰۰ الی ۲

جراح دندانپزشک

جراح دندانپزشک

شماره تماس مطب : 88584025

رادیولوژی و سونوگرافی کودکان

رادیولوژی و سونوگرافی کودکان

شماره های تماس مطب : ۸۸۹۲۷۷۳۵ - ۸۸۹۲۷۷۳۶

رادیولوژی و سونوگرافی پگاه

شماره های تماس : ۲۲۸۸۷۵۷۹ - ۲۲۸۸۷۹۸۲

فوق تخصص گوارش کودکان

فوق تخصص گوارش کودکان

کلینیک ویژه بیمارستان مرکزطبی کودکان

متخصص گوش و حلق و بینی کودکان

متخصص گوش و حلق و بینی کودکان

شماره های تماس مطب : ۸۸۹۴۲۵۲۸ - ۸۸۹۴۷۹۴۴

صفحه‌ها