دکتر حامد اخوی زادگان

متخصص و جراح کلیه و مجاری ادراری تناسلی و ارولوژی کودکان

شماره مطب : ۴۴۰۷۱۰۰۰

متخصص کلیه و مجاری ادراری